De vereniging wordt genoemd "Sportclub Onze Lieve Vrouw van Lourdescollege Edegem

1. BENAMING EN ZETEL

De vereniging wordt genoemd "Sportclub Onze Lieve Vrouw van Lourdescollege Edegem

v. z. w. Voetbal" of in het kort "S.C. O.L.V.E. v. z. w. Voetbal" en behoort tot de sportgroep van het ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDESCOLLEGE, gevestigd te Edegem.

De zetel van de vereniging is gevestigd te Edegem in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege, Rombout Keldermansstraat 33, 2650 Edegem.

 

2. VOORWERP

De vereniging heeft als doel dienstprestaties van sociaal-culturele aard te leveren, met als uitgangspunt de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder, vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij, waarbij alle sportbeoefenaars dienen te beantwoorden aan het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar.

Ter verwezenlijking van dit doel mag de vereniging alle initiatieven nemen, welke daar kunnen toe bijdragen, hetzij op financieel, hetzij op eender welk ander gebied.

 

3. LEDEN

3.1. AANTAL

Het aantal leden is onbeperkt, doch moet tenminste vier bedragen.

3.2. SOORTEN LEDEN

3.2.1. SPELENDE LEDEN:

zijn de leerlingen en oud-leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege van Edegem, aangesloten als sportbeoefenaar bij de vereniging, alsook die personen als dusdanig door de Raad van Bestuur aanvaard. In beide gevallen dient men de lidmaatschapsbijdragen betaald te hebben.

3.2.2. MEEWERKENDE LEDEN:

zijn die leden die op een continue wijze een functie uitoefenen in een van de door het R.I.O. bepaalde werkgroepen van S.C.OLVE en als dusdanig aanvaard zijn door de Raad van Bestuur.

3.2.3. ACTIEVE LEDEN:

zijn die leden die minimum één jaar meewerkend lid zijn en minimum 18 jaar oud zijn en die jaarlijks door de ledenvergadering vóór een werkingsjaar worden gemandateerd. Enkel de actieve leden zijn lid van de Algemene Vergadering. Indien het lid, om welke reden dan ook, niet meer als meewerkend lid aangesloten is, vervalt automatisch het mandaat als actief lid.

3.3. VERLIES VAN LIDMAATSCHAP

Elk lid is vrij zijn lidmaatschap op te zeggen. Hiertoe volstaat een schrijven aan de RvB.

Indien een lid zijn lidmaatschapsbijdrage niet betaalt binnen de 2 maanden na schriftelijke herinnering, wordt hij geacht ontslagnemend te zijn. Indien deze bijdrage niet betaald wordt binnen een termijn van 14 dagen na een laatste rappel, houdt hij van rechtswege op lid te zijn.

 3.4. UITSLUITING VAN LEDEN

Leden kunnen enkel uitgesloten worden door een beslissing van de Algemene Vergadering met een meerderheid van 2/3de der aanwezige stemmen.

Leden die hun lidmaatschap verliezen, evenals hun rechthebbenden, evenals de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit.

 

4. VERGADERINGEN

4.1. LEDENVERGADERING

4.1.1. De Ledenvergadering is de vergadering die jaarlijks plaatsheeft in april, waaraan alle leden, vermeld onder punt 3.2., mogen deelnemen en waaraan volgende bevoegdheden worden toegekend:

- verlenging van het mandaat van de bestaande actieve leden

- mandatering van de nieuwe actieve leden

De juiste datum zal minstens vier weken op voorhand bekendgemaakt worden.

4.1.2. Elk actief lid van vorig seizoen heeft recht op één stem. Verontschuldigde leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid bij schriftelijke volmacht. Men kan slechts drager zijn van één volmacht.

De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid der aanwezige stemmen.

4.1.3. Afwijkingen van het tijdstip kunnen besloten worden door de RvB en moeten eveneens vier weken op voorhand aan de leden bekendgemaakt worden.

4.1.4. De voorzitter van de RvB is voorzitter van de Ledenvergadering. Hij wordt bij zijn afwezigheid in degressieve volgorde vervangen door de ondervoorzitter, de secretaris en het langst in dienst zijnde bestuurslid.

4.2. ALGEMENE VERGADERING

4.2.1. De Algemene Vergadering is de vergadering die jaarlijks plaatsheeft in mei, waaraan alle actieve leden mogen deelnemen en waaraan volgende bevoegdheden worden toegekend:

- goedkeuring van de door de commissarissen voorgelegde jaarbalans en V&W-rekening

- ontlasting van de commissarissen

- verlenging van het mandaat van uittredende bestuurders

- verkiezing van nieuwe bestuurders

- verkiezing van twee commissarissen

- wijziging van de statuten

- ontbinding van de vereniging met inachtname van de wettelijke beschikkingen

De actieve leden worden schriftelijk uitgenodigd door de RvB met vermelding van de agenda en dit minstens 14 dagen op voorhand.

4.2.2. Elk actief lid heeft recht op één stem.

Verontschuldigde leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander actief lid bij schriftelijke volmacht. Men kan slechts drager zijn van één volmacht.

De Algemene Vergadering kan slechts beslissen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten conform de bepalingen van de wet van 27 juni 1921.Statuutswijzigingen vereisen de aanwezigheid van 2/3de der actieve leden en een 2/3de meerderheid der aanwezige stemmen.

Andere beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid der aanwezige stemmen waarbij minimum 5 actieve leden andere dan leden van de RvB dienen aanwezig te zijn.

Elke stemming over personen is geheim.

4.2.3. Elk voorstel, ondertekend door 20% van de actieve leden, dient op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering geplaatst te worden.

4.2.4. Een bijkomende Algemene Vergadering kan samengeroepen worden bij beslissing van de RvB of bij schriftelijke aanvraag, met redenen omkleed, gericht aan de RvB en ondertekend door minstens 20% van de actieve leden. Deze moet doorgaan binnen de maand na de beslissing of aanvraag.

4.2.5. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgemaakt in een proces-verbaal, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, dat wordt bijgehouden op het secretariaat.

4.2.6. De wijziging van zetel of statuten, evenals de benoeming en het ontslag van bestuurders, secretaris en penningmeester, dienen binnen de maand ter publikatie overgemaakt te worden aan het Bestuur van het Belgisch Staatsblad.

4.2.7. Afwijkingen van het tijdstip kunnen besloten worden door de RvB en moeten eveneens 14 dagen op voorhand aan de leden bekendgemaakt worden.

4.2.8. De voorzitter van de RvB is voorzitter van de Algemene Vergadering. Hij wordt bij zijn afwezigheid in degressieve volgorde vervangen door de ondervoorzitter, de secretaris en het langst in dienst zijnde bestuurslid.

 

5. RAAD VAN BESTUUR

5.1. De Raad van Bestuur staat in voor het bestuur van de vereniging en bestaat uit minimum vier en maximum elf bestuurders.

Tot de Raad van Bestuur behoren volgende functies:

- een proost

- 3 vaste statutaire functies: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris die niet onderling cumuleerbaar zijn

- maximum 7 andere bestuurders die één van de functies bepaald in het RIO uitoefenen

5.2. Om verkiesbaar te zijn als bestuurslid dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

- gemandateerd zijn als actief lid tijdens de voorafgaande Ledenvergadering

- zich schriftelijk kandidaat te stellen.

5.3. De bestuurders worden gemandateerd en ontslagen door de actieve leden tijdens de Algemene Vergadering. Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend. De bestuurders zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat geldt voor vier jaar, met uitzondering van de proost, dat geldig is voor een onbepaalde periode. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar, indien zij voldoen aan de voorwaarden.

5.4. Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris moeten afzonderlijk statutair ontslagnemend zijn. In het andere geval beslist de RvB welk mandaat (of welke twee mandaten) met één jaar verlengd worden.

Ingeval één of meer van deze functies vrijwillig neergelegd worden of ingeval van overmacht, kunnen zij wel samen herkiesbaar gesteld worden. De statutair ontslagnemende mandaten worden dan automatisch verlengd met één jaar.

5.5. De RvB kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid der bestuursleden aanwezig is en beslist door eenvoudige meerderheid der aanwezige stemmen.

De RvB vergadert minstens eenmaal per maand. Het verslag van de vergadering wordt bijgehouden op het secretariaat en ter goedkeuring voorgelegd op de volgende vergadering.

5.6. De RvB heeft de meest uitgebreide machten. Hij mag onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten voortvloeiend uit de wet of uit de statuten, alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten, schikkingen treffen, roerende goederen kopen, ruilen of verkopen, compromissen sluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden en alle bijzondere machten toekennen aan mandatarissen van zijn keuze, al dan niet leden.

5.7. Om onroerende goederen te kopen, ruilen of verkopen of met hypotheek te bezwaren, voor het aangaan van welke dading ook en voor het afsluiten van een leningsovereenkomst, is een machtiging vereist van de Algemene Vergadering.

5.8. Voor alle bank- en postcheckverrichtingen tot een bedrag van 50.000, - frank of de tegenwaarde ervan in Euro is de handtekening van een bestuurslid vereist. Voor hogere bedragen zijn de handtekeningen vereist van minstens twee bestuurders.

5.9. In afwachting van de jaarlijkse Algemene Vergadering mag de RvB slechts louter het dagelijks beheer van de vereniging waarnemen, en zich per maand maximaal verbinden tot één twaalfde van de goedgekeurde begroting over het vorig boekjaar.

5.10. De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid in degressieve volgorde vervangen door de ondervoorzitter, de secretaris en het langst in dienst zijnde bestuurslid.

 

6. DIVERSEN

6.1. LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE

De lidmaatschapsbijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de RvB. Deze jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 50.000 B.Fr. of de tegenwaarde ervan in Euro.

6.2. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

6.3. COMMISSARISSEN

De Algemene Vergadering stelt jaarlijks 2 commissarissen aan, welke noch bestuurder, noch secretaris, noch penningmeester mogen zijn van de vereniging. Zij zijn belast met het nazicht van de rekeningen en het voorleggen van het jaarverslag op de Algemene Vergadering.

Uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

6.4. ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun machten. Het netto-actief dient integraal overgemaakt te worden aan het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege te Edegem, ter verbetering van de sportinfrastructuur. Deze beslissing, alsmede de naam, het beroep en het adres van de vereffenaars, zullen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

  

6.5. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Een Reglement van Inwendige Orde bepaalt de bevoegdheden en de werking van de verschillende werkgroepen. Aanpassingen en wijzigingen van het RIO worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd en aanvaard met gewone meerderheid der aanwezige stemmen.