In aansluiting en ter aanvulling van de statuten werd een reglement van inwendige orde opgesteld.
Reglement van Inwendige Orde

 

I. Inleidende bepalingen

In aansluiting op de artikelen 3.2.2 - 5.1 - 5.2 en 6.5 der statuten van S.C.OLVE v. z. w. wordt huidig Reglement van Inwendige Orde, hierna RIO genoemd, van kracht.

In aansluiting en ter aanvulling van de statuten gelden volgende regels :

1.1 Vergaderingen :

1.1.1 Ledenvergadering :

De Ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden in de maand april. Actieve Leden alsmede de nieuwe te mandateren actieve leden zullen hierover een persoonlijk schrijven ontvangen,. Andere leden worden verwittigd via het infobord in het clublokaal en/of via ClubgOLVEn.

1.1.2 Algemene Vergadering :

De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden in de maand mei. Actieve Leden zullen hierover een persoonlijk schrijven ontvangen.

Schriftelijke kandidatuurstelling voor een vacante functie bij de RvB dient uiterlijk 7 dagen voor de vergadering toe te komen bij de voorzitter van de vereniging.

1.1.3 Voetbalvergadering :

1.1.3.1 Deze niet-statutaire vergadering heeft plaats elke 4de maandag van de maand. Indien dit niet het geval is, worden de leden hiervan verwittigd op eender welke wijze.

1.1.3.2 Deze vergadering oefent de dagelijkse werking van de vereniging uit, controleert en coördineert de werking van de verschillende departementen.

1.1.3.3 Deze vergadering mag bijgewoond worden door alle leden. Bij beslissingen kunnen echter enkel de Actieve Leden een stem uitbrengen. De Voetbalvergadering beslist met een gewone meerderheid van de aanwezige Actieve Leden, waarbij minimum 5 actieve leden andere dan deze van de RvB dienen aanwezig te zijn.

1.1.3.4 De voorzitter van de vereniging is tevens voorzitter van de Voetbalvergadering. In die functie kan hij nochtans bepaalde taken delegeren naar andere leden van de RvB.

1.2 Verkiezingen betreffende personen :

1.2.1 Actieve Leden :

Bij het begin van de Ledenvergadering wordt de lijst met de nieuwe te mandateren actieve leden aan de vergadering voorgelegd. De lijst wordt goedgekeurd bij handopheffing door de aanwezige actieve leden van het vorig seizoen. Hierbij dient de gewone meerderheid van de aanwezige stemmen behaald te worden.

1.2.2 Bestuursleden

1.2.2.1 Bestuursleden worden verkozen op de algemene vergadering door de aanwezige actieve leden. Concreet betekent dit, met het oog op bijhorend organigram, het volgende :

de proost is een vaste functie welke niet verkozen wordt

de voorzitter wordt rechtstreeks verkozen door de Actieve Leden op de Algemene Vergadering

de secretaris eveneens, maar hij moet één van de bestuursleden zijn, die aan het hoofd staan van het departement Administratie

de andere bestuursleden worden rechtstreeks verkozen door de Actieve Leden op de Algemene Vergadering. De departementen worden intern door de RvB onder de gekozen leden toegewezen waarbij voor elke afdeling een verantwoordelijke dient aangesteld te worden. Deze toewijzing heeft jaarlijks plaats op de eerste vergadering van de RvB na de Algemene Vergadering.

de ondervoorzitter wordt intern verkozen in de RvB

indien een bestuurslid zijn 4-jarig mandaat niet tot het einde uitoefent, kan de RvB overgaan tot de verkiezing van een vervanger ad interim. De RvB moet dan vervroegde verkiezingen houden en kandidaturen vragen om de opengekomen plaatsen op te vullen. Deze verkiezing kan dan plaats hebben tijdens een bijkomende Algemene Vergadering (punt 4.2.4 van de statuten). De stemming gebeurt op dezelfde manier als tijdens de gewone Algemene Vergadering (zie 1.2.2). De verkozen kandidaat neemt het betreffende mandaat waar voor de resterende duur ervan, m.a.w. tot de cyclus van 4 jaar voltooid is.

indien één of meer bestuurders ontslagnemend zijn in de loop van het seizoen, dienen de overgebleven bestuursleden de vrijgekomen functies waar te nemen, zolang er geen nieuwe bestuursleden verkozen zijn (cfr. vorige alinea).

Bestuursleden kunnen niet van functie veranderen tijdens de duur van het jaarlijks mandaat. Indien een bestuurslid zijn functie niet meer wenst te vervullen, wordt hij als ontslagnemend beschouwd.

1.2.2.2 Bij het begin van de vergadering wordt een kiescollege gevormd, bestaande uit de secretaris, of bij afwezigheid ervan een ander lid van de RvB, evenals 2 aanwezige leden-vrijwilligers. Indien er méér kandidaten zijn dan vacante mandaten , zal de kandidaat met de meeste stemmen verkozen zijn, als hij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt en zo voort tot alle vacante mandaten ingevuld zijn.

Indien geen enkele kandidaat bij een 1ste stemronde deze meerderheid behaalt, valt de kandidaat met de minste stemmen af. Dit kan verdergaan tot uiteindelijk één kandidaat overblijft. Indien deze na een ultieme stemronde geen meerderheid behaalt, blijft de functie vacant. Zodra een kandidaat tijdens één van de stemrondes echter een meerderheid behaalt, is deze onmiddellijk verkozen.

1.3 Algemeenheden :

Elk lidmaatschap van de club, evenals elke functie binnen de club, wordt onbezoldigd waargenomen.

Ingeval van bevoegdheidsconflicten zal de RvB beslissen welk comité of functie een beslissing dient te treffen. In voorkomend geval kan de RvB zelf een definitieve beslissing nemen.

 

2. Structuur van de vereniging

Volgens het hierbijgevoegd organigram, dat aldus een integrerend deel uitmaakt van dit RIO, bestaat de vereniging uit :

- een Raad van Bestuur waarbij elk lid verantwoordelijk is voor één of meer departementen waarbij de geledingen samen de werking van de club vertegenwoordigen :

- Administratie

- Financieel beheer

- Interne relaties

- Externe relaties

- KKVS

- Sport

- Materiële zaken

Deze zijn onderverdeeld in diverse onderafdelingen, met uitzondering van het KKVS.

 

 

3. Taakomschrijving bestuursleden

3.1 Raad van Bestuur :

Elk departement kan enkel geleid worden door bestuursleden. Aan het hoofd van elke onderafdeling staat aldus één bestuurslid. Een bestuurslid kan verantwoordelijk zijn voor meerdere afdelingen.

Indien er te weinig bestuurders zijn, is het noodzakelijk de verschillende taken te verdelen onder de leden van de RvB en aldus op een cumulatieve manier tewerk te gaan.

 

3.2 Voorzitter :

De voorzitter houdt algemeen toezicht op de werking van de vereniging. Zijn werkingsmodaliteiten zijn grotendeels bepaald door de statuten. Hij houdt ook toezicht op de financiële activiteiten van de schatbewaarder. Ingeval beide functies gecumuleerd worden, wordt dit toezicht uitgeoefend door de RvB.

3.3 Ondervoorzitter :

De ondervoorzitter is statutair bepaald een lid van de RvB. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Ingeval van definitief verdwijnen van de voorzitter wordt hij voorzitter ad interim, tot een nieuwe voorzitter verkozen wordt. In deze functie is hij dus eveneens gehouden algemeen toezicht uit te oefenen op de werking van de vereniging.

3.4 Secretaris :

De secretaris is statutair bepaald een lid van de RvB. Hij heeft volgende taken (niet limitatief) :

- de gehele administratieve werking van de vereniging te organiseren en waar nodig te begeleiden. Hierdoor staat hij aan het hoofd van het departement Administratie.

- van elke officiële vergadering een verslag op te maken en te verzenden naar de rechthebbenden. Tot deze vergaderingen behoren de Raad van Bestuur, de Ledenvergadering, de Algemene Vergadering en de Voetbalvergaderingen. Bij afwezigheid van de secretaris kan een ander bestuurslid deze taak overnemen, maar zij blijft behoren tot de verantwoordelijkheid van de secretaris.

- beheer van het ledenbestand

- beheer van het archief van de club

- verzorging van de uitgaande correspondentie

- opmaken en verspreiden van de lidkaarten

 

4. Werking departementen

4.1 Algemeenheden :

4.1.1 Aan het hoofd van elke onderafdeling staat één bestuurslid. Zijn taak bestaat erin te zorgen voor de goede werking van zijn afdelingen binnen het departement. Hij kan steeds binnen zijn afdeling regulerend optreden. Ingeval bepaalde problemen niet opgelost kunnen worden noch intern in een afdeling, noch door de eventuele inmenging van het departementshoofd, dient deze laatste de zaak voor te leggen op de eerstvolgende RvB.

4.1.2 Elk Afdelingshoofd dient steeds verslag uit te brengen bij de RVB. De RvB dient op de hoogte gebracht te worden van alle storende communicatie tussen twee of meer verantwoordelijken, welke betrekking heeft of kan hebben op de goede werking van de club.

4.1.4 Noch een Afdelingshoofd, noch een Departementshoofd kunnen zich verbinden in naam van de club tegenover andere leden of derden. Enkel de RvB is hiertoe gemachtigd.

4.1.5 Van elke vergadering per departement of afdeling dient een verslag opgemaakt te worden en verstuurd naar de Voorzitter en het secretariaat. Beslissingen die op dergelijke bijeenkomsten genomen werden, zijn enkel van kracht na goedkeuring zowel door de RvB als de Voetbalvergadering of Algemene Vergadering.

4.2 Verantwoordelijkheden en taken van de afdelingen :

4.2.1. SCHOOL - GEMEENTE

- vertegenwoordigt onze club bij deze instellingen

- brengt eerst het departementshoofd op de hoogte van de activiteiten welke onze club aanbelangen en later de Voetbalvergadering

- volgt onderlinge bijeenkomsten, vergaderingen, e.d_

- verzorgt de relaties tov. de vertegenwoordigers van deze instellingen

4.2.2 SPONSORS (=PUBLIC RELATIONS)

staat in voor :

- alle contacten met alle bestaande sponsors, ongeacht op welke manier zij een bijdrage leveren (reclameborden, ClubgOLVEn, tornooi, _)

- het aantrekken van nieuwe sponsors

- het verzorgen van de nodige public relations tov. bijzondere genodigden, zoals het uitnodigen en de opvang ervan bij speciale evenementen binnen onze club

4.2.3 SPORTRAAD

- vertegenwoordigt de club op de vergaderingen van deze instelling

- brengt op de Voetbalvergadering regelmatig verslag uit van de activiteiten ervan

- staat in voor regelmatige publicaties in het Gemeentelijk Infoblad van de Sportraad

- ingeval hij de vergadering van de Sportraad niet kan bijwonen, dient hij zijn vervanger te zenden ; deze is eveneens een vast persoon, benoemd door de Voetbalvergadering

4.2.4 VERZEKERINGEN

- staat in voor het opvolgen van alle verzekeringscontracten afgesloten door onze club, zowel deze binnen het KKVS als andere

- is verantwoordelijk voor de administratieve behandeling en opvolging van sportongevallen

4.2.5 HOOFDREDACTEUR CLUBGOLVEN

- is verantwoordelijk uitgever van het maandblad van de club

- is verantwoordelijk voor de eindredactie en als dusdanig voor alle gepubliceerde teksten

- zorgt voor een maandelijkse uitgave in de periode september - maart, evenals een eindeseizoensuitgave in april/mei

- ledigt wekelijks de ClubgOLVEnbus in het chalet en zorgt voor een snelle en correcte verdeling van de papieren

4.2.6 STOCKBEHEER

- staat in voor het stockbeheer van de verbruiksartikelen in het chalet

- staat ook in voor de noodzakelijke aankopen omtrent deze stocks

- houdt stockcontroles op volgende tijdstippen :

- elke maandag na een weekendaktiviteit

- elke dag voor en na een privé-aktiviteit

- legt steeds verantwoording af van zijn uitgaven aan de schatbewaarder

4.2.7 BOEKHOUDING

- houdt de boekhouding van de club bij

- is aangeduid door de RvB

- hoeft niet noodzakelijk een bestuurslid of zelfs een lid van de club te zijn

- legt elk jaar voor 31 maart een balans en verlies- en winstrekening voor aan de commissarissen. Bij goedkeuring hiervan worden de rekeningen voorgelegd aan de Algemene Vergadering door de verantwoordelijke Financieel Beheer.

4.2.8 SCHATBEWAARDER

- voert alle dagelijkse financiële operaties uit

- volgt alle kas- en bankverrichtingen nauwgezet op, inclusief de betalingen van sponsors en de storting van lidgelden

- is steeds op de hoogte van de financiële structuur van de vereniging, m.a.w. hij kent steeds de juiste kastoestand en stand van de diverse rekeningen van de club

- werkt nauw samen met de verantwoordelijke stockbeheer, wat betreft het financieel aspect van de aankooppolitiek

4.2.9 CHALETUITBATING - BEURTROL - VERHUUR

- staat in voor de organisatie van de uitbating van het chalet in functie van de clubaktiviteiten

- bepaalt mede de data voor andere dan voetbalaktiviteiten binnen de club

- organiseert de beurtrol, zowel voor de vaste beurtrolmedewerkers als deze van de spelers

- meldt alle onregelmatigheden bij de uitvoering van deze beurtrol

- organiseert eveneens de verhuring van het chalet onder de volgende voorwaarden :

- het chalet kan enkel verhuurd worden aan medewerkers of leden, elk aan een verschillend tarief en met een borg

- dit tarief en de borg worden bepaald door de voetbalvergadering

- het chalet kan enkel verhuurd worden, indien er geen clubaktiviteit gepland is

- de verantwoordelijke kan steeds elke aanvraag voorleggen aan de RvB om desgevallend diens advies te vragen ; in betreffend geval kan de RvB tevens een bepalende beslissing treffen

- het betreffende lid dient de ganse avond aanwezig te blijven in het chalet en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken gedurende het ganse verloop van de activiteit

- eventuele inbreuken op deze regels dienen voorgelegd te worden aan de RvB, die de ev. sancties bepaalt

4.2.10 FEESTBESTUUR

- werkt samen met de RvB bij de organisatie van nevenactiviteiten van de club

- de verantwoordelijke van deze afdeling dient Actief Lid te zijn

- staat in voor de organisatie van volgende vaste, jaarlijks weerkerende evenementen :

- dansavond

- feest der medewerkers

- eindeseizoensreceptie

- zorgt desgevallend ook voor steun bij de organisatie van andere nevenactiviteiten van de club

4.2.11 ANDERE OLVE-AFDELINGEN

- zijn autonome afdelingen van OLVE-voetbal met een eigen bestuur en eigen activiteiten

- de verantwoordelijke voor de tak OLVE-afdelingen staat in voor het contact met deze groepen

- hun financieel beheer gebeurt onder toezicht van de schatbewaarder

4.2.12 DEPARTEMENT KKVS

- vertegenwoordigt de club bij het KKVS

- brengt op de RvB en de Voetbalvergadering regelmatig verslag uit van alle punten, welke onze club aanbelangen

- zorgt voor de aansluiting en schrapping van leden

- na elke aansluiting bezorgt hij de nieuwe aansluitingskaart aan de secretaris voor opname in het ledenbestand

- staat in voor het aanvragen en/of opvolgen van uitgestelde, vervroegde of geschorste wedstrijden, evenals elke verandering in de kalender

- verwittigt de ploegbegeleider bij elke verandering van zijn speelkalender

- staat in voor aanvragen tot deelname aan vriendenwedstrijden en tornooien

- controleert in samenwerking met het secretariaat jaarlijks de ledenlijsten

- vergezelt jeugdspelers telkens zij moeten verschijnen voor de tuchtcommissie van het KKVS

- verzorgt de relaties tov. de vertegenwoordigers van het KKVS in samenwerking met de public relations

4.2.13 SPORTCOORDINATOR

- staat in voor de coördinatie van de jeugdtrainingen

- dient Actief Lid te zijn ; een uitzondering hierop kan enkel door de RvB toegestaan worden

- tracht als dusdanig mee het jeugdbeleid van de club te bepalen en de resultaten ervan op te volgen

- heeft regelmatig contact met de hoofdbegeleiders van de onderscheiden jeugdcategorieën

- is rechtstreeks contactpersoon tussen de RvB en de onderscheiden begeleiders en trainers

4.2.14 JEUGDCOMITEE

- samenstelling : - sportcoördinator

- hoofdbegeleiders van elke categorie

- jeugdverantwoordelijke en verantwoordelijke KKVS

- 3 leden van de RvB, waaronder min. 1 departementshoofd SPORT

- verantwoordelijkheden : het regelen van alle geschillen ivm. het jeugdvoetbal binnen onze club zoals ploegopstelling, overplaatsen van spelers, klachten van ouders en individuele problemen met jeugdspelers ; tevens kan het comité voorstellen uitwerken en formuleren om ze ter goedkeuring voor te leggen aan de Voetbalvergadering, eventueel via de RvB

- genomen beslissingen zijn onderworpen aan de voorwaarden gesteld in de punten 4.1.4 en 4.1.5

4.2.15 VERANTWOORDELIJKE EIGEN KOMPETITIE

- staat in voor de organisatie van de Eigen Kompetitie

- dient Actief Lid te zijn

- is rechtstreeks contactpersoon tussen de RvB en de begeleiders van de Eigen Kompetitie

4.2.16 VERANTWOORDELIJKE JEUGD EN SENIORS/VETERANEN

- vertegenwoordigen deze categorieën zowel naar de RvB toe als naar het KKVS

- werken nauw samen met de sportcoördinator

4.2.17 VERANTWOORDELIJKE TORNOOIEN

- coördineert de werkzaamheden rond het eigen tornooi einde augustus

- houdt de kalender bij van alle tornooien, waaraan een OLVE-club deelneemt

- coördineert de deelneming aan buitenlandse tornooien

- organiseert de verschillende verplaatsingen naar buitenlandse tornooien

- werkt nauw samen de verantwoordelijke KKVS, wat betreft toelatingen en kalenderproblemen inzake deelname aan tornooien

- stelt in januari een staat op van te voorziene kosten voor het komende seizoen

4.2.18 VERANTWOORDELIJKE SCHEIDSRECHTERS

- vertegenwoordigt de scheidsrechters op vergaderingen van de club

- werkt eveneens samen met de KKVS-verantwoordelijke inzake alle aspecten eigen aan het scheidsrechterswezen

- zorgt ervoor dat alle scheidsrechters een uitrusting van de club bekomen : blouse, broek, kousen, regenjas, fluit met koord

4.2.19 MATERIAALMEESTER

- staat in voor aankoop van het sportmateriaal van de club

- zorgt voor de verdeling van dit materiaal aan de verschillende elftallen

- volgt nauwgezet ev. verlies of beschadigingen van het materiaal op en rapporteert misbruiken aan de RvB

- verzamelt op het einde van het seizoen alle materiaal en uitrusting, welke eigendom van de club zijn

- stelt op het einde van het seizoen een staat op van te voorziene kosten en aankopen voor het volgende seizoen

4.2.20 VERANTWOORDELIJKE ACCOMMODATIE - ONDERHOUD

- staat in voor het onderhoud van het chalet, en van alle constructies op en rond het terrein

- stelt de nodige herstelwerken en/of nieuwe aankopen voor aan de RvB

- staat in voor de wekelijkse kuis van het chalet en de kleedkamers

- stelt jaarlijks na het seizoen een schema op van uit te voeren werken gedurende de maanden mei - juli

- zorgt in deze periode voor het nodige materiaal om deze werken te laten uitvoeren

- stelt op het einde van het seizoen een staat op van te voorziene kosten en aankopen voor het volgende seizoen

4.2.21 VERANTWOORDELIJKE TERREINEN

- staat in voor het onderhoud van de terreinen

- werkt hiervoor nauw samen met de gemeente

- bepaalt de al dan niet bespeelbaarheid van de terreinen onder volgende voorwaarden:

- tijdens de week geheel autonoom

- voor de Eigen Kompetitie wordt het KKVS-beleid gevolgd (algehele afgelasting), tenzij ingeval van extreme situaties

- voor kompetitiewedstrijden beslist enkel de scheidsrechter en kan de verantwoordelijke enkel een advies geven

- stelt jaarlijks een schema op met uit te voeren werken

- stelt op het einde van het seizoen een staat op van te voorziene kosten en aankopen voor het volgende seizoen

 

 

5. Plichten van leden bij aanvaarding van hun taak of het lidmaatschap :

5.1 Algemeen :

Bij aanvaarding van een specifieke taak of het lidmaatschap verbinden de leden zich ertoe het algemeen doel van de vereniging te volgen. Tevens zijn zij ertoe gebonden alle beslissingen van de binnen de club bevoegde instellingen te respecteren en op te volgen.

Alle leden aanvaarden onderhavige punten , welke ingang vinden vanaf het seizoen 1995-1996. Ingeval van het niet voldoen aan deze voorschriften, kan de verantwoordelijke zonder voorbehoud sancties uitoefenen. Bij herhaaldelijke of zware inbreuken op het reglement kunnen bijkomende sancties opgelegd worden in samenspraak met het departementshoofd en de RvB.

5.2 Bestuursleden :

Bij de aanvaarding van zijn mandaat dient elk bestuurslid in staat te zijn dit mandaat naar behoren te kunnen vervullen. Elk lid van de RvB verbindt zich ertoe alle vergaderingen bij te wonen. Ingeval van belet dient hij de voorzitter of een ander bestuurslid hiervan op voorhand te verwittigen. Bij regelmatige afwezigheid dient hij zich te verantwoorden voor de RvB, die dan over eventueel te nemen maatregelen kan beslissen. Vervanging van een lid van de RvB kan enkel gebeuren door de RvB in onderling overleg.

5.3 Actieve leden :

Aangezien het hoofddoel van Actieve leden erin bestaat hun stem uit te brengen op de Voetbal- en Algemene Vergaderingen verbinden zij er zich toe deze vergaderingen bij te wonen. Ingeval van belet dient hij de voorzitter of een ander bestuurslid hiervan op voorhand te verwittigen. Bij 3 ongewettigde of niet op voorhand verwittigde afwezigheden volgt een schorsing als Actief Lid voor de rest van het seizoen.

5.4 Begeleiders :

De begeleiding en het toezicht vangen aan een half uur voor de wedstrijd en duurt tot de spelers de kleedkamers verlaten hebben na de wedstrijd. Bij wedstrijden op verplaatsing is dit vanaf de samenkomst aan onze terreinen tot de terugkeer op deze plaats. Verder staan zij in voor volgende taken :

- controleren voor de wedstrijd of de kleedkamers volledig in orde zijn en zoniet, dit melden aan het bestuur. Na de wedstrijd staat hij tevens in voor de reiniging van de beide gebruikte kleedkamers

- hij is verantwoordelijk voor het hem ter beschikking gestelde materiaal

- ervoor zorgen dat zijn team in een gelijke en correcte uitrusting het veld betreedt ; tevens ervoor zorgen dat de kledij van het team wekelijks gewassen wordt

- administratief alles regelen : scheidsrechtersblad, spelerskaarten en identiteitskaarten

- bij een ongeval zorgen voor de nodige verzekeringspapieren

- op het einde van het seizoen alle bekomen materialen en uitrusting terugbezorgen aan de materiaalmeester

5.5 Tereinafgevaardigde :

Hij is tegenover de scheidsrechter de enige verantwoordelijke voor de goede orde rond het voetbalveld. Hij mag de taak begeleider en terreinafgevaardigde samen uitoefenen. Hij moet minstens 19 jaar zijn, aangesloten bij de club, in het bezit zijn van een KKVS-lidkaart en mag niet geschorst zijn als speler, bestuurslid of scheidsrechter. Hij belast zich met volgende taken :

- altijd neutraal blijven in commentaar en gedrag, ook als men tegelijk begeleider is

- minstens 30 minuten voor de wedstrijd aanwezig zijn

- van bij de aanvang van zijn taak een witte armband dragen

- zorgen voor een verbandkist, water en spons in de neutrale zone en eventueel hulp verlenen aan een gekwetste speler

- zorgen voor de bescherming van de scheidsrechter(s)

- de scheidsrechter(s) ontvangen begeleiden en ervoor zorgen dat zij voor, tijdens en na de wedstrijd datgene verkrijgen waarop ze recht hebben (geld, drank, eten)

- verzorgt het contact met de scheidsrechter(s) zolang deze aanwezig is

5.6 Spelende leden :

Alle spelende leden verbinden zich ertoe hun lidgeld te betalen voor aanvang van het seizoen. Tevens aanvaarden zij hierdoor dit RIO en gaan akkoord met volgende punten :

- een OLVE-lid gedraagt zich als een sportman, correct en fair .

- hij draagt zorg voor het materiaal en de accommodaties, hem ter beschikking gesteld door de club

- hij gaat akkoord met de opstelling der ploegen en een mogelijk beurtrolsysteem

- ieder speler van kompetitiewedstrijden doet mee aan een beurtrol voor het wassen der uitrusting en het kuisen van de kleedkamers

- na iedere wedstrijd of training is een speler verplicht te douchen

- hij gaat akkoord met het reglement van het KKVS

Verder verbinden zij zich eveneens tot volgende taken :

- seniors en veteranen :

- actief meewerken aan het jaarlijkse onderhoud van het chalet, in een vooraf bepaalde periode ; bij het niet naleven van deze regel volgt een schorsing van twee kompetitiewedstrijden

- minimaal een halve dag toogdienst volbrengen tijdens het seizoen op een weekenddag : bij mogelijk verlet dient men zelf een vervanger te zoeken ; bij niet naleving van deze regel volgt een schorsing van één kompetitiewedstrijd

- meehelpen aan de opruim van de balzaal

- scholieren en juniors : opdienen tijdens het jaarlijkse dansfeest van de club ; bij niet naleving van deze regel volgt een schorsing van één kompetitiewedstrijd

- miniemen en kadetten : meehelpen aan de opbouw en/of afbraak van het Miniementornooi einde augustus ; bij niet naleving van deze regel volgt een schorsing van één kompetitiewedstrijd

- ploegenkapiteins : aanwezig zijn op de Academisch Zitting van het Verbond en op de bekeruitreiking van de gemeentelijke Kampioenen, indien het elftal laureaat is ; bij niet naleving van deze regel volgt een schorsing van één kompetitiewedstrijd

 

6. Diverse

6.1 Als meewerkende leden, bepaald onder punt 3.2.2 van de statuten worden verstaan : bestuursleden, trainers, begeleiders, verantwoordelijken voor een functie aangeduid op het organigram en directe medewerkers van deze verantwoordelijken. Onder deze laatsten worden tevens verstaan : leden feestbestuur, bestuur 50-plussers, beurtrolmedewerkers en scheidsrechters. Deze leden betalen minder lidgeld.

 

Als gelegenheidsmedewerkers worden verstaan deze medewerkers die zich voor één bepaald evenement engageren. Zij kunnen in geen geval als actief lid gemandateerd worden.

6.2 De club verbindt zich ertoe alle spelende leden éénmaal per jaar een jaarlijks te herzien bedrag ter beschikking te stellen als subsidie voor een activiteit naar keuze. De uitreiking van dit bedrag gebeurt aan de ploegbegeleider. Dit bedrag wordt bij het in dienst treden van dit RIO bepaald op 100 bef/lid.

6.3 Jaarlijks worden die leden gevierd tijdens de eindeseizoensviering, welke 25 jaar ononderbroken lid zijn van de club.

6.4 Activiteiten georganiseerd in naam van de club, welke niet rechtstreeks te maken hebben met de vaste voetbalkalender, dienen minimum 14 dagen op voorhand aangevraagd te worden aan de RvB via het Departementshoofd, door een daartoe speciaal opgesteld formulier. Dergelijke activiteit dient eveneens 14 dagen op voorhand aangegeven te worden bij de verantwoordelijke Verzekeringen.

6.5 Medewerkers die een bepaalde sleutel bekomen, welke toegang geeft tot bepaalde delen van het chalet, betalen hiervoor een waarborgsom van 500 B.Fr.. Na het seizoen wordt deze terugbezorgd aan het departementshoofd Onderhoud.

6.6 Bij thuismatchen kunnen ploegen een consumptie per speler en begeleider bekomen aan verminderd tarief. Op verplaatsing kunnen zij een consumptie bekomen, welke terugbetaald wordt door de club, mits aflevering van een schriftelijk bewijs van de thuisclub.