9 December 1969

Er was eens een grote jongensschool in Edegem. Er was daar een cluster van jong geweld aanwezig en om dit in goede banen te leiden werden er daar geregeld wedstrijden georganiseerd, in verschillende sporten, met de hulp van de heer prefect en enkele sportieve leraren. Om nu echter dit een meer gestructureerde orde te geven groeide het idee om een echte sportieve grootse organisatie op te bouwen en op 9 dec 1969 kwam het dan zo ver.

 

1ste bestuursvergadering op 9/12/69

 

  • Tijdens deze stichtingsvergadering in het K.V.E. te Kontich kwamen 12 van de 16 vrijwilligers opdagen om te zorgen voor de uitbouw van een sportclub voor de leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes-College te Edegem   

  • De Heer Reinquin opende de vergadering en schetste in 't kort hoe de idee gegroeid was, wat er al verwezenlijkt werd, wat de doelstellingen zouden zijn  en hoe hij de club in haar werking en uitgroei zag

  • De naam was door de oprichters reeds boven de doopvont gehouden: Sporting Club OLVE.

  • Op enkele dagen tijds werden reeds meer dan 200 inschrijvingen geboekt, verdeeld over de sporttakken: voetbal, basketbal, tafeltennis, volleybal en zwemmen.   

  • Kiezen van een bestuur, waarin zowel leraars als ouders moesten vertegenwoordigd zijn.

Apers André. Auwerkerken R. Billion J. Cools Robert. De Meyer Marcel. Dillen Gustaaf. Fierens, Gillé, Halsberghe Guido, Jacobs Ferd., Melis, Mens André, Pauwels, Quaghebeur Johan, Reinquin A, Simons Walter. Van Clapdurp, Vanheybeeck Jos, Vercammen André, Verhelst Const., Verbinnen, Van Tricht, Hellemans D’hulster

Volgende samenstelling werd aanvaard:

Voorzitter   Hr. Billion ontslag  maand september 1970
Ondervoorzitter   Hr; Verhelst
Sekretaris   Hr. Gillé
Hulpsekretaris    Hr. De Meyer
Penningmeester Hr. Vercammen
Hulppenningmeester Hr. Hr. Verbinnen
Materiaalmeester Hr. Vanheybeeck
Proost en Public Relations Hr. Reinquin

 

 

uittreksels uit de vergaderingen van toen

 

 

Uittreksels uit het verslag van de Stichtingsvergadering van S.C. Olve, gehouden in K.V.E. te Kontich, op 9 december 1969.

Zestien vrijwilligers kwamen samen om hun medewerking te verlenen aan de oprichting, of beter gezegd, de uitbouw van een sportclub voor de

leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege te Edegem.

De heer Renquin, samen met enkele leraars bezieler van het project, opende de vergadering en schetste in 't kort hoe de idee groeide, wat er al verwezenlijkt werd, hoe hij de club in haar werking en uitgroei zag en wat hij van de aanwezigen verwachtte.

De naam was door de oprichters reeds boven de doopvont gehouden : Sporting Club Olve.

Op enkele dagen tijds werden reeds meer dan 200 inschrijvingen geboekt, verdeeld over de sporttakken : voetbal, basketbal, tafeltennis en zwemmen. Er moest dan noodzakelijk overgegaan worden tot het kiezen van een bestuur, waarin zowel leraars als ouders moesten vertegenwoordigd zijn.

Een formulier moet zo snel mogelijk aan de leerlingen meegegeven worden waarop hun voorkeur-sporttak (één en slechts één) zal moeten aangeduid worden om tot een rationele groepenindeling te kunnen overgaan."

 

Tot hier wat in 1969 werd geschreven.  Bedoeling van dit "grasduinen in het verleden", is merkwaardige gebeurtenissen nog eens in het daglicht te stellen, of opmerkelijke uitspraken te vermelden.  En misschien komen we dan zelf wel tot de vaststelling : "Ook in onze club herhaalt de geschiedenis zich."

 

Nr. 4

 

Uit het verslag van de vergadering van de Raad van Beheer van 26/06/1970.  Volgende practische zaken werden besproken:

 

VOETBAL

 

   aan de heren Fransen en Coomaris werd een kistje sigaren overhandigd als dank v oor bewezen diensten. De aankoop van 6 stellen    

   voetbaltruitjes voor een bedrag van maximum 7000 B f werd aanvaard.  Hiervan zijn 2 stel bestemd voor de miniemen van Molenveld,

   2 voor de miniemen van Elsdonk en 2 voor de rnaximiniemen van het college.

BADMINTON

2 badmintonnetten en 4 raketten (410 Bf) werden aangekocht.

BASKET

De heren Mens en Halsberghe zouden hun ploegen graag laten deelnemen aan de Kardinaalsbeker op woensdagnamidag. 

Het cruciale punt blijft echter het transport van een 15-tal man. Bij vorige- verplaatsingen werd steeds beroep gedaan op vrijwilligers die over een auto beschikten. Hierop kan men echter niet blijven rekenen.  Een verplaatsing per bus valt te kostelijk uit. Over welk bedrag kan de basketgroep beschikken om verplaatsingsonkosten te milderen ?

 

ALGEMEEN

 

volgens het kasboek kan SC Olve op het ogenblik beschikken over een bedrag van 26 217 Bf

E.R. Reinquin betoogt dat het NSVO aanraadt aan te sluiten bij hetKatholiek Sportverbond, zodat we recht krijgen op subsidies. Een afgevaardigde van het KSV zal begin volgend schooljaar naar het college komen om de modaliteiten te bespreken.

de heer Verbinnen stelt voor dat de opbrengst van de lidmaatschapsgelden zou moeten besteed worden aan de huur van terreinen en algemene onkosten en dat het geld voor de aankoop van materiaal moet komen uit speciale giften, de winst op drank en een eventueel bal.

aan de hand van de inschrijvingen zal een raming gemaakt worden van de inkomsten en zal worden vastgesteld over 'welk bedrag ongeveer elke sporttak zal kunnen beschikken voor het lopende schooljaar. De bedragen zullen in de mate van het mogelijke verdeeld worden volgens liet aantal ingeschrevenen per sporttak. Er zal rekening gehouden worden mei hun respectievelijke behoeften.

 

(verzameld door Jean Verslype)

 

 

 Nr. 5

 

Uit het verslag van de eerste Algemene Vergadering van S.C. OLVE gehouden in de aula van het college op vrijdag 26 februari 1971 te 19.30 u.

Voor een twintigtal aanwezigen werd de vergadering ingezet met een gebed.

De voorzitter opende de vergadering en duidde op de statutaire noodzakelijkheid om één maal per jaar een algemene vergadering te houden en tevens op de gunstige gelegenheid om terzelfdertijd 't voorbije werkjaar eens te overschouwen en een planning voorop te stellen.

 

Onze proost nam dan het woord.  Hij bedankte vooreerst al diegenen die zich gedurende dit eerste werkjaar belangloos voor de jeugd hadden ingezet en vervolgens al de volwassenen die door hun aanwezigheid op vrijdagavond en op de wedstrijden hun sympathie en hun bijdrage leverden voor de jeugd van het college.  Hij schetste verder het ontstaan van S.C. Olve.  Hoe we met twintig bestuursleden begonnen; dat er wegvielen en bijkwamen, maar dat de club in korte tijd uitgegroeid was tot iets fantastisch.  Hij drukte er op dat het de bedoeling van S.C. Olve was, door middel van de sport aan de jongens iets meer mee te geven : een geest van kameraadschap in de optiek van de kristelijke levensbeschouwing.  Ons Kerstfeest was daar een voorbeeld van; in Tirol zullen we dit nog verder trachten uit te bouwen.  "Laten we de Heer danken voor het voorbije jaar en nog meer voor de gesmede vriendschapsbanden onder onze jongens en onder mekaar.

 

De voorzitter beklemtoonde dat het de bedoeling was in S.C.

 

OLVE iedereen aan sport te laten doen zonder kampioenen te kweken.  Hij gaf dan het woord aan de sportafgevaardigden die de activiteiten van de verschillende sporttakken in het licht stelden.

R. Cools  voetbal maximiniemen

A. Apers   voetbal kadetten

C. Verhelst : volleybal

J. Geurts   voetbal mini-miniemen

A. Mens   basket

Fierens : afdeling volwassenen.

 

De voorzitter besloot : "Alles tesamen genomen vraagt de organisatie van S.C. OLVE grote inspanningen.  We zijn met niet velen om ze te dragen, dat is klassiek.  Alleen een kern interesseert er zich aan.  U allen die hier aanwezig zijt, beschouw U bij die Kern."

 

Nr. 6

 

Ook in 1971 danste S.C- Olve reeds...

 

Verslag van de vergadering van de Raad van Beheer van 22 december 1971.

 

De penningmeester kommentarieerde de uitgaven en inkomsten van het tweede St.-Niklaasbal. De nettowinst bedraagt ongeveer 45.000 E

Een reeks te veranderen of te verbeteren punten van het bal werden

aangehaald :

- BROUWERIJ : 59 bierglazen te kort.  Een lijst opmaken bij levering en bij teruggave is noodzakelijk.

 

- DIENSTEN : Regelmatiger aflossing wordt gevraagd.  Een uurrooster van de takenverdeling zal voortaan worden opgesteld.  De vrouwen die willen medewerken moeten op de laatste vergadering uitgenodigd worden.

 

- BROODJES : Groot aantal werd niet afgerekend.  Zullen in plastieken zakken in een klas bewaard worden.  Eén persoon zorgt voor levering.

 

- KOP : Onderleg in ander papier (geen servietten).  Messen, vorken en schoteltjes vragen aan Hr Verreth.

 

- KOFFIE : Meer licht en meer plaats wordt gewenst.  Er zou moeten gezorgd worden voor een grote thermos en heet water (voorverwarming) en meerdere snelkokers.

 

- WIJN : Gevraagd wordt witte wijn en rosé per fles te verkopen.

 

- ORKEST : Speciale en regelmatige bevoorrading dient overwogen te worden.  De muzikanten moeten -in ieder geval hun gratis bons afrekenen.

 

- TOEGANGSKAARTEN : Duurtijd van bal op kaart vermelden.  Aan de ingang nummer op achterzijde stempelen om aantal aanwezigen te kennen en een aanwezigheidsprijs te kunnen toekennen.

 

- TOMBOLA : Organisatie veel vroeger starten.

 

- LINNEN SERVETTEN : bescherming tegen kaarsvet door kartonnetjes"

 

Dit alles schreef men reeds in 1971.  Herhaalt ook de geschiedenis zich op dit gebied ?

 

DONDERDAG 31 MEI 1973 HEMELVAARTDAG OLVE - SPORTDAG

 

 

Nr. 7

Wat is een Olve Sportdag?

 

1.             Het is DE familiale sportdag van SC OLVE.  't Is REUZE.  Daar is nu eens iedereen, al onze leden en alle onze sympathisanten.

 

2.             Op die dag doet iedereen aan sport, zelfs deze die anders nooit meedoen.  Want op die dag zoeken we enkel de aandacht te vestigen op de mogelijkheden die er in Olve bestaan om op een aangename manier aan sportieve vrijetijdsbesteding te doen in een familiaal verband.

 

3.             Uiteraard zijn ook "kijkers" welkom, mensen die door hun aanwezigheid willen tonen dat zij de werking van Olve waarderen.

 

4.             Op die dag voelt iedereen zich opgenomen in die speciale geest van onze grote Olve-familie.  Wij beginnen samen te komen van 8.30u af zodat we allen samen starten om 9u.  Wij spelen samen, wij doen samen aan sport, wij wonen samen 's middags de H. Mis bij, wij eten en drinken in de refter van het college... in één woord, wij voelen ons samen een GROTE FAMILIE, heel de dag lang (einde vooorzien rond 18u).

 

Voor iedereen, jong en oud, de Olve-sportdag is een dag om NOOIT TE MISSEN.  Gelooft ge me niet?  Komt dan op 31 mei naar het College en GE ZULT HET ZIEN!!!!

 

Alhoewel heel de dag moet gezien worden als een spontaan familiefeest, is een minimum aan organisatie toch noodzakelijk.  Wij verwachten daarom uw ingevulde formulieren terug ten laatste op 21 mei. 1. U kunt gerust voor alle sporttakken inschrijven als je dat wenst, want: - wij verwachten geen kampioenen.  Wel integendeel, hier is nu een enige kans om ook eens kennis te maken met een sporttak waar u niet heel sterk in bent of die gij nog nooit beoefend hebt.

 

- elke afzonderlijke sporttak zult u slechts gedurende een beperkte tijd kunnen beoefenen, gezien het massaal aantal inschrijvingen dat wij verwachten.

- er is geen onderste noch bovenste leeftijdsgrens gesteld bij de heren noch bij de dames.

 

2.             Ook indien U enkel wilt komen kijken, wordt u verzocht uw naam in te vullen.  Schrijf er bovendien bij of u een handje wil toesteken bij de administratie en organisatie van deze sportdag.

 

3.             Vergeet ook niet te vermelden of u voor het middagmaal - zorgt voor eigen lunchpakket

- wenst gebruik te maken van onze speciale "koffie" aanbieding.  U betaalt 10 Bf per persoon die zich hiervoor laat inschrijven.  Wij zorgen dan voor een tas en een lepeltje en wij schenken u 2 a 3 tassen koffie met melk en suiker.

 

- wenst gebruik te maken van onze speciale "broodjes" aanbieding.  Volgens uw keuze kunnen we zorgen voor één of meer broodjes met kaas of hesp aan de OLVEprijs van 10 Bf. per broodje.

 

VRAAGJE IN 1986: ZIJN WE NU NIET MEER ZO SPORTIEF?

J. VERSLYPE.