25/02/2019
Philippe Michiels

Introductie

Alcohol en drugs zijn niet ongevaarlijk. De gezondheid lijdt eronder, men kan er afhankelijk van worden. Zeker op jonge leeftijd zijn de gevolgen enorm: beschadiging van hersenfuncties, psychologische gevolgen. Op jonge leeftijd is men bovendien sterker vatbaar voor verslaving.

 

Visie S.C. Olve

S.C. Olve wil een familiale, sportieve, gezonde en veilige club zijn voor al haar leden. Het sportief ontwikkelen van onze jonge spelers heeft de hoogste prioriteit waarbij de ouders, die hun kinderen elke week aan ons toevertrouwen, onze belangrijkste partners zijn.

Het is onze taak om een preventief alcohol- en drugsbeleid te voeren waarmee we willen bijdragen aan het welzijn van al onze leden en hun naaste familie.

Onmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, prestatie verhogende middelen en rookartikelen, zijn strijdig met de visie en principes van S.C. Olve.

Bovendien moet elke trainer, begeleider, bestuurder een bewijs van goed gedrag en zeden (model bestemd voor contacten met minderjarigen) voorleggen aan de Ethische Commissie.

 

Wet- en regelgeving

Alcohol:

Het is voor S.C. Olve bij wet verboden om:

  • alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-16-jarigen
  • sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-18-jarigen

Bij twijfel zullen wij nagaan of de persoon die alcohol wilt kopen de vereiste leeftijd heeft bereikt. Wij hebben het recht om de alcohol te weigeren als de koper niet wilt of kan aantonen dat hij de wettelijke leeftijdsgrens bereikt heeft.

Drugs:

Alle drugs zijn illegaal. Dit is bepaald in de wet op de verdovende middelen. De wet maakt een onderscheid tussen meerderjarigen (18+) en minderjarigen (18-). Minderjarigen zijn te allen tijde strafbaar, voor meerderjarigen wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik en bezit van drugs.

 

Bindende afspraken binnen S.C. Olve

Alcohol

Het is niet toegestaan aan min-16-jarigen om alcohol te nuttigen.

Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol aan S.C. Olve gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Personen die op het terrein of in de gebouwen van S.C. Olve alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen. 

Het is personen niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen van S.C. Olve zelf meegebrachte alcoholhoudende drank bij zich te dragen.

Drugs

Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van S.C. Olve drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

Het is niet toegestaan onder invloed van drugs aan S.C. Olve gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

 

Sancties

Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kunnen de sancties zijn:

  • Aanspreken over het overtreden van de regels van de club i.v.m. alcohol- en drugsgebruik
  • Aanmanen tot het stoppen met overtreden van de regels i.v.m. alcohol- en drugsgebruik
  • Taakstraf: arbitreren van één of meerdere wedstrijden bij jongeren, opkuisen van kleedkamers of technische ruimte, actief deelnemen aan een evenement dat door de club georganiseerd wordt, hulp bij het in orde brengen van de velden,…
  • Schorsing van een activiteit ( training , wedstrijd , tornooi )
  • Schorsing van meerdere activiteiten.
  • Schorsing van het lidmaatschap
  • Ontzetting uit het lidmaatschap

 

Sancties zullen steeds in overleg genomen worden volgens de graad van ernst van de inbreuk.

Bij lichte overtredingen zal er overleg plaatsvinden tussen de trainer en afgevaardigde van de speler en de technisch verantwoordelijke van de betreffende categorie. Zij bepalen samen de te nemen sanctie in overeenstemming met de gedane inbreuk.

Bij herhaalde overtredingen of weigering van een sanctie door eenzelfde persoon zal de Ethische commissie ingeschakeld worden. Deze zal advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur omtrent welke verdere stappen er ondernomen zouden kunnen worden.

Bij zwaardere overtredingen, probleemgedrag of aanzetten van derden tot gebruik van drugs, zal eveneens de Ethische commissie ingeschakeld worden voor advies.

Wanneer overtredingen begaan worden door bezoekers van de club, zal iedere verantwoordelijke die binnen de club een functie uitoefent, de overtreder hierop aanspreken. Wanneer hierop na herhaaldelijk aandringen geen gevolg gegeven wordt, zal contact opgenomen worden met de Ethische commissie. Deze bepaalt de volgende te nemen stappen.

 

Kantine

Alcohol mag nooit verkocht worden onder de leeftijd van 16 jaar.

Wanneer een oudere persoon alcohol koopt voor een jongere, moet deze hierop aangesproken worden. Wanneer diezelfde persoon dat toch blijft doen, mag men weigeren hem nog alcoholische dranken te verkopen.

Wanneer iemand niet meer normaal kan functioneren door het drinken van alcoholische dranken , mag men weigeren hem nog alcoholische dranken te verkopen. Wanneer van deze persoon dan nog verwacht wordt op dat moment taken uit te voeren binnen de club, moet op discrete wijze iemand van de cel Toog en Uitbating op de hoogte gebracht worden. Deze zal dan voor vervanging zorgen.

Op trainings- en wedstrijddagen en bij evenementen  is het ALTIJD verboden te roken in de gebouwen van SC OLVE en in de nabijheid van het kunstgrasveld.

 

Medewerkers

De afspraken gelden voor alle leden. Van een trainer, begeleider wordt verwacht dat deze geen alcohol gebruikt voor en tijdens het begeleiden van een team.

 

Tabak

Ook tabak kan de gezondheid schaden en mag niet gebruikt worden op het veld, in de kantine of in de kleedkamers. Het gebruik van tabak in het bijzijn van kinderen is een slecht voorbeeld. Specifiek voor jeugdspelers tot en met de leeftijd van 16 jaar is het aangeraden niet te roken op en rond de terreinen van S.C. Olve.

 

Nuttige informatie

Contactgevens aanspreekpunt alcohol en drugs S.C. Olve : Ethische Commissie
Contactgegevens alcohol- en drugslijn: www.druglijn.be of 078 15 10 20