25/02/2019
Philippe Michiels

U heeft ongetwijfeld dankzij het nieuws of andere informatiekanalen al iets gehoord over de nieuwe Europese privacywetgeving. Op 25 mei 2018 werd namelijk een nieuwe set privacyregels van kracht waardoor de gegevens van Europese burgers nog beter beschermd worden. Deze wet kreeg de naam GDPR mee, ofwel de General Data Protection Regulation (ook bekend als AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Ook S.C. Olve draagt uw online privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens hoog in het vaandel. Inmiddels wordt onze website volop aangepast aan de nieuwe normen en uiteraard wordt daarbij zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. In ons privacybeleid vindt u alle informatie hieromtrent terug. 


De website www.scolve.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

S.C. Olve (hierna “S.C. Olve”, “wij” en “ons”)
Prins Boudewijnlaan 144
2650 Edegem
België
E-mail: info@scolve.be
Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die een licentie (Actief of Niet Actief of scheidsrechter) aanvraagt bij S.C. Olve (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking.
Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.
We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).
Via deze Privacyverklaring wordt iedere gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die S.C. Olve kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. S.C. Olve behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de gebruiker.

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

S.C. Olve is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.


Verwerker(s)

S.C. Olve is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

S.C. Olve kan beroep doen op de volgende categorieën van « verwerkers »: andere gerelateerde federaties en websites die clubverantwoordelijken vermelden.

 

3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden :
Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie (bv. kranten) en nieuwsbrieven naar onze leden;
Uitzonderlijk op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

 

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

S.C. Olve verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens van het clubbestuur, jeugdbestuur, trainers en begeleiders (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaartnummer);
 • Financiële identificatiegegevens van de aangesloten clubs. 

We bewaren enkel de noodzakelijke gegevens, steeds op een GDPR-conforme manier. Deze gegevens worden verzameld wanneer men als club het aansluitings- en inlichtingenformulier indient of wanneer men een licentieaanvraag (Actief, Niet Actief, Scheidsrechter) indient.


5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

S.C. Olve verzamelt jouw persoonsgegevens om deze te bundelen voor de licentielijst van de club welke op de wedstrijden dient aanwezig te zijn.

Op deze licentielijst wordt een minimum aan gegevens vermeldt om te kunnen controleren of een persoon, vermeld op het wedstrijdblad, wel degelijk aan een club is toegewezen en tevens in orde is met de verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Voor de details van de verzekeringsvoorwaarden kan men zich wenden tot website of secretariaat van S.C. Olve.

S.C. Olve vermeldt op de website tevens de clubgegevens waarbij alle contactgegevens van de trainers, begeleiders hoofd- en jeugdbestuur getoond worden. De trainers en begeleiders bezitten per team jouw persoonlijke gegevens.
Gegevensverwerking is belangrijk voor de werking van S.C. Olve. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Club- en gelicentiëerdenadministratie, leveringen van documenten en wedstrijdbladen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid (rekening-courant), ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • beheer van geschillen;
 • sponsoring;
 • gepersonaliseerde mailings indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt S.C. Olve zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen onze sportclub S.C. Olve. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen.
Enkel de contactgegevens van de clubverantwoordelijke worden op de website vermeld.

7. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven.
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig (bij schrapping uit de sportclub S.C. Olve) zijn om deze doelen na te streven of indien de gebruiker op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8. Wat zijn jouw rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in punt 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te geven de sportclub S.C. Olve.
Men kan zich steeds tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel en zijn het gevolg van een ontslag bij de S.C. Olve;
Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens na een ontslag bij de S.C. Olve;

 • Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
 • Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid.
 • Het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.


Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor S.C. Olve om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. S.C. Olve zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij S.C. Olve kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan S.C. Olve verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

9. Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

10. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar de S.C. Olve naar het adres bovenaan dit document of via e-mail ( contactformulier ) website S.C. Olve. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

11. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door de S.C. Olve, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
(voor België: https://www.privacycommission.be/).


12. Vrijwaringsverklaring Portretrecht

Speler, ouders, trainers, begeleiders, clubleden, sponsors, enz… :

Zijn akkoord dat het getoonde portret ( ploegfoto, individuele foto’s,…) op de website van sportclub S.C. Olve zal verschijnen.

S.C. Olve heeft het recht om zonder beperking de foto/filmbeelden te gebruiken voor eigen gebruik op de eigen website, sociale media, brochures en drukwerken.

S.C. Olve zal de beelden niet overdragen aan derden, niet distribueren buiten het doel om te gebruiken op de eigen website, sociale media, brochures en drukwerken.

S.C. Olve vrijwaart zich van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde persoon, ploeg,… of diens wettelijke vertegenwoordiger.